‘Varlık barışı’nın uygulanmasına ilişkin kurallar netleşti

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul değer ve öteki sermaye piyasası araçlarını, 30 Haziran 2021’e kadar Türkiye’deki banka yahut aracı kurumlara bildiren gerçek ve hukuksal şahıslar kelam konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek.

Bahse ait Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir Yönetimi Başkanlığının “Bazı Varlıkların İktisada Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ” Resmi Gazete’de yayınlandı. Düzenlemeyle 7256 sayılı Kimi Alacakların Yine Yapılandırılması ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 21’inci unsuru ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen süreksiz 93’üncü husus kararlarının uygulanmasına ait yöntem ve asıllar belirlendi.

“YURT DIŞINDA BULUNAN PARA, ALTIN, DÖVİZ, MENKUL DEĞER VE BAŞKA SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI YURDA GETİRİLECEK”

Bildiri, gerçek ve hükmî bireylerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul değer ve öbür sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek ulusal iktisada kazandırılmasını kapsıyor.

Yurt içinde bulunan fakat gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yasal defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul değer ve başka sermaye piyasası araçları ile taşınmazların, vergi dairesine bildirilerek yasal defter kayıtlarına alınabilmesi de bildiri kapsamında yer alıyor.

“30 HAZİRAN 2021’E KADAR TÜRKİYE’DEKİ BANKA YAHUT ARACI KURUMLARA BİLDİRİLMESİ GEREKİYOR”

Bu çerçevede, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul değer ve öteki sermaye piyasası araçlarını, 30 Haziran 2021’e kadar Türkiye’deki banka yahut aracı kurumlara bildiren gerçek ve hukukî şahıslar, kelam konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek.

Bu bildirimlerin, yetkili kılınmış vekiller yahut yasal temsilciler tarafından da yapılabilmesi mümkün olacak.

Gerçek ve hükmî bireylerce, yurt dışında bulunan varlıklar, bankalara yahut (menkul değer ve başka sermaye piyasası araçlarına münhasır olmak üzere) aracı kurumlara bildirilebilecek, kelam konusu varlıklara ait vergi dairelerine rastgele bir bildirimde bulunulmayacak.

Bu kapsamda bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.

VARLIKLAR 3 AY İÇİNDE TÜRKİYE’YE GETİRİLECEK

Bu karardan faydalanılabilmesi için bildirime bahis edilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi yahut Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi gerekecek.

Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak hesaba ilgili varlığın transferi süreçlerinde, bildirimde bulunan hesap sahibi ile yurt dışından varlığı transfer edenin farklı şahıslar olmasının, kelam konusu karardan faydalanılması açısından rastgele bir değeri bulunmayacak.

Yurt dışında bulunan varlıklar, yurt dışında bulunan banka yahut finansal kurumlardan kullanılan ve 17 Kasım 2020 tarihi prestijiyle yasal defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30 Haziran 2021 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilecek. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme kuralı aranmayacak.

Ayrıyeten 17 Kasım 2020 prestijiyle yasal defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul değer ve başka sermaye piyasası araçlarının bu tarihten evvel Türkiye’ye getirilmek suretiyle karşılanmış olması halinde, kelam konusu avansların defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla anılan husus kararlarından yararlanılabilecek.

Yurt dışında bulunan fakat kapsama girmeyen varlıklar (örneğin taşınmazlar) 30 Haziran 2021’e kadar kapsamdaki varlıklara dönüştürülmek suretiyle kelam konusu husus kararları çerçevesinde Türkiye’ye getirilebilecek.

Bildirime mevzu edilen varlıklara ait banka yahut aracı kurumlar tarafından, bildirimde bulunanlardan rastgele bir doküman istenilmeyecek.

TÜRKİYE’DE BULUNAN VARLIKLARIN BİLDİRİMİ

Gelir yahut kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan fakat yasal defter kayıtlarında yer almayan, para, altın, döviz, menkul değer ve başka sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 30 Haziran 2021’e kadar gelir yahut kurumlar vergisi istikametinden bağlı olunan vergi dairelerine elektronik ortamda bildirilebilecek.

Taşınmazlar dışındaki bildirime bahis varlıkların, gelir yahut kurumlar vergisi mükelleflerince banka yahut aracı kurumlardaki hesaplara yatırılması gerekecek.

Taşınmazların tıpkı sermaye olarak konulmak suretiyle işletme kayıtlarına alınması halinde de sermaye artırım kararının bildirim tarihi prestijiyle alınmış olması ve kelam konusu kararın bildirim tarihini izleyen onuncu ayın sonuna kadar ticaret siciline tescil edilmesi kaydıyla, bu husus kararlarından faydalanılabilecek.

ŞİRKET VARLIKLARININ DURUMU

Şirketlerin yasal temsilcileri, ortakları ya da şirket yahut şirketin ortakları ismine ilgili düzenleme kapsamına giren varlıkları 17 Kasım 2020’den evvel yetkili kuruluşlarca düzenlenen bir vekalet yahut temsil mukavelesine istinaden değerlendirmeye yetkili olanların, bu tarih prestijiyle sahip oldukları ve yurt dışında bulunan varlıklarının, bildiride yapılan açıklamalar çerçevesinde şirket ismine bildirime husus edilerek Türkiye’ye getirilmesi yahut Türkiye’deki banka yahut aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi ya da Türkiye’de bulunan fakat 17 Kasım 2020 prestijiyle yasal defter kayıtlarında yer almayan varlıklarının bildiride yapılan açıklamalar çerçevesinde şirket ismine bildirilmek suretiyle kanun kararlarından yararlanılabilecek.

Şirket yahut şirket ortaklarına ilişkin olduğu halde şirketin yasal temsilcileri, ortakları yahut vekilleri dışındaki bireylerce tasarruf edilen varlıklar, kelam konusu unsur kararları çerçevesinde şirket ismine bildirime bahis edilebilecek. Ayrıyeten gerçek bireylere ilişkin olduğu halde bu şahısların ortağı yahut yasal temsilcisi oldukları yurt dışındaki şirketlerce tasarruf edilen varlıkların da ilgili gerçek bireyler ismine bildirime husus edilmesi halinde unsur kararından yararlanılabilecek. Lakin bildirim dışındaki nedenlerle yapılacak inceleme esnasında kelam konusu varlıkların şirket yahut şirket ortaklarına ya da gerçek bireylere ilişkin olduğunun ispat edilmesi gerekecek.

VARLIKLARIN BİLDİRİM PAHASI

Gerek yurt dışında bulunan varlıkların banka yahut aracı kurumlara bildirilmesinde gerekse yurt içinde bulunan varlıkların vergi dairelerine bildirilmesinde, Türk lirası cinsinden para prestiji nominal kıymetiyle, altın rayiç bedeliyle, döviz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz alış kuruyla, menkul değer ve öteki sermaye piyasası araçlarından hisse senetleri, varsa borsa rayiciyle, borsa rayici yoksa rayiç bedeliyle, bu bedel tespit edilemiyorsa alış bedeliyle, alış bedeli de muhakkak değilse prestiji nominal bedeliyle hesaplanacak.

Tahvil, bono, eurobond üzere borçlanma araçları, varsa borsa rayiciyle, borsa rayici yoksa rayiç bedeliyle, bu bedel tespit edilemiyorsa alış bedeliyle, alış bedeli de muhakkak değilse prestiji nominal kıymetiyle, yatırım fonu katılma hisseleri, ilgili piyasasında belirlenmiş kapanış fiyatıyla, vadeli süreç ve opsiyon mukaveleleri üzere türev araçlar, varsa borsa rayiciyle, borsa rayici yoksa rayiç bedeliyle, bu bedel tespit edilemiyorsa alış bedeliyle, alış bedeli de belirli değilse prestiji nominal bedeliyle, taşınmazlar, rayiç bedeliyle kelam konusu düzenlemeden yararlanılacak.

TL KARŞILIĞI BEDELLER TEMEL

Bildirimlerde kelam konusu varlıkların “Türk lirası” karşılığı bedelleri temel alınacak.

Yurt dışında bulunan varlıkların, şirket ismine bildirilmesi durumunda ilgili şirket, şahıslar ismine bildirilmesi halinde bu şahısların kendileri, düzenlemenin sağladığı imkanlardan yararlanabileceğinden, şirket ismine bildirime bahis edilen varlıklar, şirketin yasal defter kayıtlarına intikal ettirilebilecek.

Bir cevap yazın